صفحه اصلی > شورای انتشارات دانشگاه > صورتجلسات شورا 

ردیف تاریخ برگزاری جلسه فایل صورتجلسه
1 96/03/03
2 96/05/07
3 96/07/19
4 96/10/23
5 96/12/16
6 97/02/29
7 97/06/14
8 97/09/01