صفحه اصلی > شورای انتشارات دانشگاه > صورتجلسات شورا 

ردیف تاریخ برگزاری جلسه فایل صورتجلسه
1 96/03/03
2 96/05/07
3 96/07/19
4 96/10/23
5 96/12/16
6 97/02/29
7 97/06/14
8 97/09/01
9 97/11/09
10 98/02/09
11 98/04/25
12 98/08/02
13 98/11/08
14 99/02/10
15 99/03/29