صفحه اصلی > شورای انتشارات دانشگاه > اعضای شورا 

اعضاء شوراي نشر دانشگاه:

  دكتر سعید بشیریان                          معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه                     رئيس شورا

 دكتر علیرضا سلطانیان                           مدیر امور تحقيقات  دانشگاه                            عضو شورا

دكتر محمد فلاح                                 عضو هيئت علمي دانشگاه                             عضو شورا

دكتر حمیدرضا عبدالصمدی                   عضو هيئت علمي دانشگاه                              عضو شورا

 دكتر فریبا کرامت                              عضو هيئت علمي دانشگاه                              عضو شورا

دكتر کتایون درخشنده                        عضو هيئت علمي دانشگاه                              عضو شورا

دکتر ايرج صديقي                              عضو هيئت علمي دانشگاه                              عضو شورا

دكتر علیرضا رحمانی                          عضو هيئت علمي دانشگاه                              عضو شورا

 دکتر فرشید شمسایی                      عضو هيئت علمي دانشگاه                              عضو شورا

  آقاي مسعود کورکي                        سرپرست انتشارات دانشگاه                             دبير شورا